Real Estate Management

Nieruchomości - problem biznesowy

Nieruchomości, powierzchnie biurowe, wyposażenie czyli szeroko rozumiane zasoby stałe, powinny być traktowane tak, jak inne aktywa firmy. Jako takie powinny być stale efektywnie zarządzane w celu maksymalizacji ich wykorzystanie oraz minimalizacji związanych z nimi kosztów. Ci, którzy stosuj ą takie podejście obniżają koszty posiadania i wynajmu, osiągają wysoką sprawność w codziennym funkcjonowaniu, planowaniu, prognozowaniu i realizacji potrzeb firmy w tym segmencie działalności.


 

Nawigacja - poziomy dostępu do informacji

 

 

W rezultacie ich organizacja jest zdolna szybciej odpowiadać na zmiany w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stając się bardziej konkurencyjną.


Brak powyższego podejścia powoduje:

 

 • trudności lub niemożność określenia realnej wartości posiadanych zasobów
 • utrudnienia w realizacji działań związanych z wykorzystaniem zasobów jako zabezpieczeń, przedmiotu obrotu itp.
 • utrudnienia i wydłużenie procesów inwentaryzacji i lokalizacji nieruchomości
 • niemożność szybkiej, sprawnej analizy, raportowania, praktycznego, codziennego zarządzania nieruchomościami
 • niepotrzebne zakupy / wynajem powierzchni
 • niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie potencjału zasobów pod wynajem
 • niepotrzebne wydatki na reorganizacje
 • brak lub niewłaściwą alokację kosztów posiadania i użytkowania nieruchomości między struktury wewnętrzne, działy, podmioty zależne, co uniemożliwia prawidłową ocenę ich efektywności
 • brak efektywności, szybkości, kompetencji w codziennym zarządzaniu nieruchomościami powodujący opóźnienia, utrudnienia w pracy i niezadowolenie wewnątrz firmy
 • wysoki poziom wydatków na naprawy, remonty i modyfikacje> będący wynikiem nieprawidłowo prowadzonej polityki konserwacji, serwisowania i utrzymania ruchu
 • realizację niepotrzebnych, nienależnych lub wygasłych zobowiązań z tytułu najmu, ubezpieczeń, podatków.

 

 


Jest wiele czynników ograniczających zdolność organizacji do efektywnego zarządzania zasobami stałymi i wyposażeniem. Są to m.in.:


 

 • informacja o nieruchomościach, powierzchniach i wyposażeniu jest zdecentralizowana, trudnodostępna i wymaga ręcznego zbierania i obróbki. 
 • dostępne informacje zwykle są nieaktualne i nie oddają stanu faktycznego
 • funkcjonujący system wizualizacji posiadanych zasobów wymaga eksperckich zdolności w użytkowaniu systemów, co utrudnia zarządzanie, rejestrację zmian i alternatywne planowanie 
 • stosowane systemy nie są skonstruowane w sposób umożliwiający kreowanie, prezentację, ilustrację informacji dla właścicieli, top managementu, osób zarządzających, obsługi i służb serwisowych - szczególnie informacji o wykorzystaniu zasobów, ich lokalizacji 
 • obecnie wykorzystywane systemy komunikacji nie porządkują sfery automatycznego zarządzania w określonych standardach obiegu informacji i odziału pracy związanych z usługami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotyczącymi utrzymania i wykorzystania (zlecenia, kosztorysowanie, akceptacja zleceń, wykonanie, raportowanie)

Napisz, zadzwoń - przyślemy Ci Demo CD !